LinkedIn
Facebook

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

KRZYŻANOWSKA ROBASZYŃSKA
ADWOKACI

I.
| Zawartość polityki prywatności |

 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników Strony oraz podmiotów, na rzecz których Administrator świadczy usługi.

 2. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł wszystkie informacje, które osoby, których dane osobowe dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Polityka prywatności zawiera m.in. informacje o celach, zasadach oraz podstawach prawnych przetwarzania i ochrony danych pozyskiwanych przez Administratora, rodzaju przetwarzanych danych osobowych, prawach osób, których dane osobowe dotyczą, kategoriach podmiotów, którym dane osobowe są udostępniane oraz informacje dotyczące plików cookies.

II.
| Administrator danych |

Administratorami danych osobowych Użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem https://kradwokaci.pl są:

Klaudyna Krzyżanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Klaudyna Krzyżanowska z siedzibą w Poznaniu (61-749), ul. Święty Wojciech 10/5, NIP 6731848073, REGON 382044470

oraz

Magdalena Robaszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Robaszyńska z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. 17 Września 4/1, NIP 9721176596, REGON 380781684

– dalej łącznie zwane jako „Administrator”.

 

 1. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

 2. Z Administratorem można kontaktować się:

  1. pod adresem korespondencyjnym: ul. Święty Wojciech 10/5, 61-749 Poznań,

  2. pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@kradwokaci.pl,

  3. telefonicznie pod numerami: +48 608 087 676, +48 604 528 582.

III.
| Podstawowe pojęcia |

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w szczególności w związku z korzystaniem przez nią ze Strony i jej funkcji, m.in. przeglądaniem jej zawartości, korzystaniem z usługi formularza kontaktowego online, dostępnej na Stronie.

 2. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, na rzecz której Administrator świadczy usługi.

 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kradwokaci.pl.

 4. Serwis – serwis społecznościowy Facebook, dostępny pod adresem http://facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park w Stanach Zjednoczonych.

 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

 6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony, historia przeglądania Strony, nazwa i dane urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, wizerunek osoby utrwalony na zdjęciach lub filmie.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 2. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 3. Pliki cookies – niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika, które mogą być zamieszczane na urządzeniu Użytkownika i odczytywane z niego przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Informacje na temat plików cookies, możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć m.in. pod następującymi adresami: https://jakwylaczyccookie.pl/, https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 4. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez Administratora lub podmioty trzecie podczas jednej sesji przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji, to jest po zamknięciu przeglądarki, pliki są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika;

 5. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez Administratora lub podmioty trzecie, które są zachowywane na tym urządzeniu mimo zakończenia sesji przeglądarki. Pliki te nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki, chyba że urządzenie końcowe Użytkownika zostało skonfigurowane w taki sposób, aby usuwać pliki cookies po zakończeniu każdej sesji. Cookies trwałe umożliwiają Administratorowi rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy okazji kolejnego wejścia na stronę.

IV.
| Prawa osób, których dane osobowe dotyczą |

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, ora do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuj prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane w niniejszej polityce dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

V.
| Cele i zasady przetwarzania danych, rodzaje danych podlegających przetwarzaniu |

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, administrowania nimi i informowania o nich przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika, na którego żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez niego umowy lub wykonania zawartej umowy;

  2. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych, a także wynikających z ustawy – Prawo o adwokaturze lub Ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych), jeżeli przetwarzanie jest do realizacji tego celu niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem (w tym sądowym, administracyjnym) lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  5. szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Administratora (w tym rozwoju świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  6. szacowania zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontaktu w sprawie zatrudnienia u Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  7. w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. Korzystanie ze Strony nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.

 3. Podanie przez Użytkownika lub Klienta danych jest dobrowolne. Administrator ma jednak prawo odmówić podjęcia działań żądanych przez osobę, której dane dotyczą, w tym nie zawrzeć z nią umowy lub odmówić realizacji usługi w przypadku, w którym osoba ta nie poda danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, jej wykonania oraz realizacji obowiązków Administratora związanych z jej wykonywaniem.

 4. Kontaktując się z Administratorem, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami).

 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 7. Administrator będzie przechowywać dane osobowe zgodnie § 5 pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach tj. dane związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia. Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorom.

 8. Pośród danych osobowych, które przetwarza Administrator, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres pobytu, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, służbowe informacje i dane kontaktowe, firma, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres IP, informacje o postępowaniach sądowych i administracyjnych (w tym o orzeczeniach w nich zapadłych, wyrokach skazujących, naruszeniach prawa), dostarczone treści, takie jak artykuły, komentarze i zdjęcia lub filmy, w tym wizerunek osób na nich uwiecznionych.

 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 10. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

VI.
| Odbiorcy danych Użytkowników |

 1. We wskazanych powyżej celach dane mogą być ujawniane w szczególności urzędom, organom państwowym i bankom. Dane mogą być również udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora, takim jak adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci tych zawodów, doradcy podatkowi oraz inni prawnicy. Dane mogą zostać powierzone także innym podwykonawcom i podmiotom usługowym, w celu realizacji działań związanych z obsługą kancelarii Administratora, w szczególności w zakresie:

  1. obsługi informatycznej i technicznej (serwis sprzętu i oprogramowania, obsługa strony internetowej, usługi hostingowe, usługi dostawy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania takiego, jak system mailingowy, fakturowy, księgowy);

  2. usług księgowych, zarządzania dokumentami,

  3. usług kurierskich i pocztowych,

  4. świadczenia usług prawnych lub ubezpieczeniowych na rzecz Administratora.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe.

 3. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 4. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VII.
| Działanie Strony |

 1. W celu realizacji usługi Strony Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia końcowego Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia końcowego, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody na stosowanie plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonej przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym.

 4. W przypadku konieczności ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi zazwyczaj 3 lata, przy czym w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem okres ten może być dłuższy.

 5. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ustaleniu roszczeń, dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

VIII.
| Formularz kontaktowy online dostępny na Stronie |

 1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika, w tym do przesłania informacji o poszukiwanych przez Użytkownika usługach, oraz po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną.

 2. W przypadku konieczności ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego wynosi zazwyczaj 3 lata, przy czym w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem okres ten może być dłuższy.

 3. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ustaleniu roszczeń, dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

IX.
| Polityka cookies|

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości czasu spędzanego na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies własnych i plików cookies podmiotów trzecich, innych podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych opisanych poniżej. Część z tych narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem skryptów śledzących.

 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczenia usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwianie korzystania ze Strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. W plikach cookies własnych przechowywana jest informacja o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez niego w ramach Strony ustawieniach plików cookies.

 4. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednią konfigurację funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 5. Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

 6. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, Strona zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora, np. Facebook, Instagram, Pinterest. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Stronie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

X.
| Logi serwera |

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

XI.
| Facebook – klauzula prywatności |

 1. Użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą mechanizmów Serwisu Facebook, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych tworzonych przez Administratora z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu. Ponadto, Administrator ma dostęp do danych osobowych Użytkownika zawartych w jego profilu w Serwisie. Jeżeli Użytkownik polubił fanpage Administratora w Serwisie, imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe znajdują się na liście osób obserwujących fanpage. Jeżeli Użytkownik skontaktował się z Administratorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości, Administrator również widzi określone dane osobowe Użytkownika, zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Ponadto, niezależnym od Administratora administratorem danych jest również administrator serwisu Facebook.

 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są w celach wynikających z funkcji serwisu Facebook. Jeżeli Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, z treści tych formularzy mogą wynikać dodatkowe cele przetwarzania danych osobowych.

 5. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach formularzy kontaktowych zostają zapisane w bazie Administratora i będą w niej przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji Administratora dotyczących realizowanych przez niego projektów, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W razie decyzji o zakończeniu realizacji projektu, dane zostaną usunięte z bazy. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami Użytkownika wskazanymi w ust. 10 poniżej.

 6. Użytkownikowi przysługują uprawnienia szczegółowo wyliczone i opisane w sekcji IV. niniejszej Polityki – „Prawa osób, których dane osobowe dotyczą”.

 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres sekretariat@kradwokaci.pl.

 8. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 9. Administrator zapewnia niniejszym Użytkownika, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. Użytkownik korzysta z serwisu Facebook na podstawie regulaminu i polityki prywatności serwisu Facebook i tam powinien szukać szczegółowych informacji na temat poszanowania jego prywatności przez administratora serwisu Facebook.

XII.
| Zmiany polityki prywatności |

 1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom, dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 października 2019 r.

XIII.
| Akty prawne przywoływane w polityce prywatności |

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

 2. Prawo o adwokaturze – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U.2019.1513 ze zm.);

 3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115 ze zm.);

 4. art. 118 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

 5. art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

 6. art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);

 7. art. 10 i n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);

 8. art. 4 i n., art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

 9. art. 7, art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036);

 10. art. 5 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

scroll up