LinkedIn
Facebook

[AKTUALIZACJA] STAN EPIDEMII, część 2: ograniczenia obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2

24 marca 2020  /  Wszystkie wpisy

Niniejszy wpis ma na celu szczegółowe omówienie ograniczeń i zakazów wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

[AKTUALIZACJA]

Poniżej uwzględnione zostały wszystkie zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 522) – a w szczególności ograniczenia zgromadzeń i sposobu poruszania się na terytorium kraju obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r.

Najważniejsze ograniczenia związane z ogłoszeniem stanu epidemii:

1. Zakazy przemieszczania i gromadzenia się w okresie 25.03.2020 – 11.04.2020:

Na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzony został zakaz przemieszczania się osób na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakazano również organizowania zgromadzeń, w tym zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz wszelkich imprez, spotkań i zebrań – niezależnie od ich rodzaju.

Od wyżej wskazanych ograniczeń przewidziane są następujące wyjątki gromadzenia się oraz przemieszczania się w celu:

A. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Dozwolone są spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej i prac w gospodarstwie rolnym, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem te sytuacje wyłączone są od zakazu zgromadzeń.

B. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego (tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Ponadto dopuszczalne są spotkania danej osoby z jej osobami najbliższymi (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

C. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

D. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych – jednak z tym zastrzeżeniem, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

Od dnia 12 kwietnia 2020 r. dozwolona liczba uczestników zgromadzenia wynosić ma 50 osób, co zostało szerzej omówione w punkcie 5 poniżej.

Ponadto, w przypadku gdy przemieszczanie się osób następuje:

 • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać maksymalnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wspólnego przemieszczania się osób najbliższych;
 • środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 
 

2. Pozostałe ograniczenia w zakresie sposobu przemieszczania się, obowiązkowa kwarantanna i konieczność zawiadomienia o niej pracodawcy.

Po pierwsze, wstrzymane zostało przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, jeżeli odbywa się to z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda osoba, która powraca do kraju w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązana jest, po przekroczeniu granicy państwowej, odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Ponadto, osoby te przy przekraczaniu granicy obowiązane będą przekazać funkcjonariuszom Straży Granicznej informację o:

 • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę,
 • numerze telefonu do kontaktu.

Od dnia 27 marca 2020 r. możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Zaświadczenie takie wydaje Państwowa Inspekcja Sanitarna na wniosek osoby przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Należy pamiętać, że osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę zobowiązana jest poinformować pracodawcę o jej odbywaniu telefonicznie lub za pomocą innych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych. W celu uzyskania wypłaty wynagrodzenia za pracę za okres trwania kwarantanny (lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby), należy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, złożyć pracodawcy (lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby) pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to musi zawierać:

 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę (imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli);
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia; 
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy między innymi:

 • osób przekraczających granicę RP w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w terenie kraju lub państwa sąsiadującego, [aktualizacja: od dnia 27 marca 2020 r. obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy również wymienionych tu osób]
 • załogi statków morskich i lotniczych,
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego (również w przypadku powrotu z zagranicy innym środkiem transportu niż pojazd, którym wykonywano transport, w celu odbioru odpoczynku na terytorium RP lub po odebraniu tego odpoczynku za granicą);
 • przekraczających granicę żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

 

3. Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów.

W okresie stanu epidemii zakazany jest wywóz i zbywanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratoróworaz kardiomonitorów.

Ponadto w odniesieniu do niektórych produktów wprowadzono ograniczenia w zbywaniu i wywozie polegające na nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku powiadomienia, nie później niż na 24 godziny 36 godzin [aktualizacja: zmiana ta obowiązuje od dnia 26 marca 2020 r.] przed zamiarem wywozu lub zbycia poza granicami RP, wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Dotyczy to:

 • gogli ochronnych, 
 • kombinezonów typu TYVEK,
 • masek typu FFP2/FFP3,
 • maseczek chirurgicznych,
 • ochraniaczy na buty,
 • rękawiczek lateksowych,
 • rękawiczek nitrylowych,
 • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

 

4. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, ograniczenia dla przedsiębiorców w handlu i usługach.

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii wprowadziło ograniczenia w funkcjonowaniu części podmiotów, a w odniesieniu do pozostałych doszło do ustanowienia całkowitego zakazu prowadzenia działalności.

Na czas stanu epidemii wprowadzono całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A), z wyłączeniem:
  • realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (ogólnie mówiąc chodzi o sprzedaż żywności na wynos i z dowozem, poprzez np. Pyszne, UberEats, Głodny, Glovo);
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, w tym działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów,
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0), 
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z), 
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30), 
 • związanej z prowadzeniem kasyn – z wyłączeniem kasyn internetowych.

Całkowity zakaz prowadzenia działalności objął również działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe działalności związane z kulturą (PKD 91.0).

W centrach handlowych (a ściślej, obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2) ustanowiono całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie handlu detalicznego lub działalności usługowej. Zakaz ten nie dotyczy jednak tych przedsiębiorców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży (lub świadczeniu usług):

 • żywności,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych, 
 • wyrobów medycznych,
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych lub paliw,
 • usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Zakaz bezwzględnie dotyczy prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, bez względu na rodzaj produktów lub usług.

Ograniczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegają na niemożności udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

 

5. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności  w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania 

Na czas stanu epidemii zakazano organizowania zgromadzeń (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. z 2019 r. poz. 631) w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

W trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, może znajdować się łącznie nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

Ograniczenia polegają również na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

 

6. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy i rozporządzenia, w czasie stanu epidemii można nakazać udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii. Plan ten sporządza wojewoda, który – na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.scroll up